Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Подготвят се промени в Закона за горитеМинистърът на земеделието и горите Мирослав Найденов ще внесе за разглеждане и одобрение от Министерски съвет промени в Правилника за приложение на Закона за горите


Ето го и целият проект за промени в Правилника за приложение на Закона за горите.


На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане от Министерския съвет проект на постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за горите (Обн., ДВ, бр. 41 от 1998 г., изм. бр. 74 и бр.79 от 2002 г., бр. 31, бр. 48 и бр. 101 от 2003 г., бр. 39 от 2004 г., бр. 98 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г. и бр.89 от 2008г.).


Проектът предвижда следните изменения в действащия Правилник за прилагане на Закона за горите:


Основна част на предлаганите изменения на Правилника за прилагане на Закона за горите е свързана с нормативно приетите изменения и допълнения на Закона за горите, обнародвани в бр. № 80 и 94 от 2009г. на Държавен вестник и по конкретно с предоставените правомощия на министъра на земеделието и храните, по отношение на агенцията, държавните горски и ловни стопанства, както и структурната промяна на агенцията по горите, респ. правомощията на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.


Предлаганите промени в проекта на Правилника за прилагане на Закона за горите няма да окажат пряко и / или косвено въздействие върху държавния бюджет.


В представения Ви проект е разработена процедурата по продажба на гори и земи от горския фонд–частна държавна собственост. Предмет на тази процедура могат да бъдат само имоти, включени във влезли в сила общи устройствени планове на общините, с които се предвижда разширяване на границите на населените места и селищните образования. Предвидени са хипотези, при които не се допуска извършването на продажба, като нормите са императивни. В процедурата е посочен начина и условията на провеждане на търга, в резултат на който се сключва договор за продажба, както и
компетентния за това орган.


Нов момент в проекта е създаването на възможност конкурс за ползване на
дървесина да се провежда и в случаи, когато обектите попадат на територията на повече от едно държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство. Конкурсът се обявява със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.


Предложени са изменения и допълнения в някои от текстовете в Глава четвърта, Ползвания от горите и земите от горския фонд, които ще оптимизират реда за ползване на дървесина.


Проектът е съгласуван в съответствие с разпоредбите на чл. 32 от Устройствениправилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените целесъобразни бележки и предложения са отразени.
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии