Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОКОПАВАНЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА , СЪВМЕСТНО С ОБЩИНА ВАРНА, СА СЪЗДАЛИ РАБОТНА ГРУПА, В КОЯТО Е ВКЛЮЧЕН И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ОБЛАСТНО  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО  ВАРНА –  ИНЖ. ВАЛЕНТИН  ВЪЛЕВ , ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОКОПАВАНЕ  НА ЕЛЕМЕНТИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА   ИНФРАСТРУКТУРА.”

Н А Р Е Д Б А

за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура
 
ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ С тази наредба се определят реда и условията за извършване на прокопавания в обхвата на пътя -  улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената система и вътрешно квартални пространства на територията на Община Варна и включените в нея населени места и селищни образувания.
/2/ При условията на тази наредба се извършват прокопавания за изграждане на нови, ремонт, включително при аварии и реконструкция на съществуващи подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура и отстраняване на дефекти и контрола върху тази дейност.

ГЛАВА ВТОРА
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ И РЕМОНТ

Чл.2.(1). Прокопаването в обхвата на пътя -  улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената система и вътрешно квартални пространства на територията на Община Варна и включените в нея населени места и селищни образувания се извършва въз основа на разрешение за строеж и разрешение за прокопаване, издадени от Кмета на Община Варна или от друго упълномощено от него лице. При необходимост се издава и документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси.
(2). За издаване на разрешението за прокопаване заинтересуваните физически или юридически лица подават:
1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за актуално състояние, ако възложителят е юридическо лице;
3. Разрешението за строеж - копие;
4. Одобрен проект за временна организация на движението - копие;
5. Ситуационна скица – копие, съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър;
6. Документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението/при изграждане на отклонения от общите мрежи/;
7. Служебна бележка за липса на задължения към Община Варна;
8. Удостоверение по чл. 162, ал. 2 от ДОПК от Дирекция „Местни данъци”/само за юридически лица/
8. Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта или банкова гаранция.
(3) Депозитът, съответно банковата гаранция се определят по цени, действащи в момента на издаване на разрешението за прокопаване и утвърдени от общинска администрация – Дирекция “ИИБ” по Приложение 1 на настоящата наредба, които се актуализират ежегодно.
(4) Разрешението за прокопаване се издава в 14 (четиринадесет) дневен срок от подаване на заявлението по образец съгласно приложение № 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата.


РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОКОПАВАНЕ ПРИ АВАРИИ ИЛИ ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ЗАСТРАШАВАЩИ ОБЕКТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Чл.3.(1). Прокопаването в обхвата на пътя -  улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената система и вътрешно квартални пространства на територията на Община Варна и включените в нея населени места и селищни образувания при отстраняване на аварии по елементи на техническата инфраструктура се извършва след разрешение, издадено от Кмета на Община Варна или от друго упълномощено от него лице. 
(2). По смисъла на тази Наредба авария е непредвиден инцидент, възникнал във връзка с експлоатацията на обектите на техническата инфраструктура, водещ до нейното повреждане или унищожаване, който изисква незабавно извършване на ремонт.
(3). Разрешението за прокопаване се издава въз основа на писмено искане в свободен текст, а в неотложни случаи и въз основа на устно, при спазване условията и реда на чл. 29, ал. 1 и ал. 5 от АПК и приложено копие от документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта, определена съгласно Приложение № 1 от тази Наредба.
(4). Разрешението за прокопаване при авария се в деня на постъпване на искането.  /5/ В случай, че разрешението не бъде издадено, в предвидения по ал. 4 срок, собственикът на строежа е длъжен да предприеме незабавни действия за предотвратяване и отстраняване на аварията при условията на чл. 195, ал. 3 от ЗУТ, като общината се счита уведомена с подаване на искането по ал. 3.
Чл.4.(1). При повреди, които трябва да бъдат отстранени незабавно и в почивни, празнични дни и в извън работно време възложителят или експлоатационното дружество могат да започнат аварийните ремонти след уведомяване на общинската администрация по телефона/дежурния полицай или дежурен община/, както и на е-mail адрес   varna.bg.  или. Ремонтните работи се извършват при спазване изискванията на чл.74 от ЗУТ.
(2). В случаите по предходната алинея, лицата, извършили прокопавания при аварийни ремонти, подават в Информационния център на Община Варна до Директор на Дирекция “ИИБ”, в първия работен ден следните документи:
1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за актуално състояние, ако възложителят е юридическо лице;        3. Разрешението за ползване - копие;
4. План – схема на прокопавания участък;
5. Документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението/при изграждане на отклонения от общите мрежи/;                                 6. Служебна бележка за липса на задължения към Община Варна;                                 7. Удостоверение по чл. 162, ал. 2 от ДОПК от Дирекция „Местни данъци”/само за юридически лица/
8. Документ за внесен депозит, съответстващ на стойността на възстановителните работи на обекта или банкова гаранция.
Директорът на Дирекция „ИИБ” в три дневен срок издава предписание с указан срок за извършване на възстановителните работи.

ГЛАВА ТРЕТА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Чл.5. Лицата, извършили работи по смисъла на чл.1 от настоящата Наредба са длъжни да извършат за своя сметка необходимите възстановителни работи в срокове, определени от общинската администрация.
Чл.6.(1). Възстановяването на изкопите по улици и асфалтирани алеи се извършва с инертни материали – несортиран трошен камък до ниво земно легло. Уплътняването се извършва с пневматична трамбовка на пластове по 20 см. Полага се трошен камък за пътна основа с минимална дебелина 35 см , след което се полага асфалтова смес с дебелина равна на съществуващата настилка или от съществуващия тип.  За площи по-големи от 30 кв.м. се изпълнява основната настилка на пътното платно. В този случай уплътняването се извършва с валяк.
(2). Възстановяването на пътната настилка да обхваща ширината на изкопа, увеличена с 30 см. от двете страни. Да се оформят правоъгълни форми със страни успоредни или перпендикулярни на оста на пътя. Допустими са неравности не по-големи от 1 см, а разкопавания с ширина по-голяма от 1,5 м – 0,6 % от нея.  Асфалтираният участък се окантва с битумна емулсия.
.
Чл.7.(1). Възстановяването на асфалтови тротоарни настилки се извършва с несортиран трошен камък с дебелина 15 см. и плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.
(2)  Възстановяването на тротоарни настилки с бетонови плочи се извършва с плочи с дебелина 4 см., вароциментов разтвор М 50 – 4 см., уплътнен пясък – 3 см., уплътнен несортиран трошен камък – 10 см.
(3) Възстановяването на бетонни настилки се извършва с бетон клас В 75 – 15 см., пясък – 3 см., несортиран трошен камък – 10 см.
(4) Тротоарите се възстановяват с нови материали, съответстващи на съществуващата настилка. В случай, че тротоарът завършва с тревна или свободна площ, да се укрепва с градински бордюри.
Чл. 8. Възстановяването на зелените площи се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см. и се озеленява със същия вид растителност.
Чл. 9. Възстановяването при преминаване през поземлени имоти и пътища без настилка – общинска собственост се извършва с изкопаната почва, като същата се трамбова на пластове до 20 см.
Чл. 10. Незабавно след извършване на необходимите възстановителни работи, възложителят на строителни и монтажни работи, в обхвата на пътя -  улични и тротоарни настилки, площади, елементи на зелената система и вътрешно квартални пространства на територията на Община Варна и включените в нея населени места и селищни образувания, при отстраняване на аварии по елементи на техническата инфраструктура уведомява писмено общинската администрация.
Чл. 11. За констатиране качеството на възстановителните работи в 14-дневен срок от постъпване на уведомлението по чл. 3, ал. 3 се съставя двустранен протокол между районна техническа служба и възложителя.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
КОНТРОЛ

Чл.12. Контролът по изпълнението на Наредбата се организира от Кмета на общината и упълномощените от него длъжностни лица.
Чл.13.(1). Завършването на възстановителните работи в указания в разрешението за разкопаване или предписанието по чл.4 от Наредбата срок се установява с констативен протокол от районна техническа служба, при спазване на разпоредбите в чл. 74 от ЗУТ.
(2). Неизвършени или некачествено извършени възстановителни работи се отразяват в констативния протокол и се предписва срок за изпълнението им. Приемането на този вид работи се извършва по реда на предходната алинея.
(3). Депозитът се връща след изтичане на 3-месечен изпитателен срок, който започва да тече от датата на констативния протокол за приемане на работите и след съставяне на Протокол за качество на възстановителните работи. 10% от депозита се задържа за отстраняване на скрити недостатъци в нормативно определените гаранционните срокове за съответния вид работи.
(4). Депозитът не се връща при неизпълнено предписание, установено с констативен протокол.
(5). Възложителят и експлоатационните дружества носят пълна имуществена отговорност за вреди, причинени при извършване на работите по смисъла на тази наредба.
Чл.14. При необходимост качеството на възстановителните работи се установява от категоризирана строителна лаборатория.
Чл. 15  (1)  Контролът по спазването на тази наредба се упражнява от кмета на общината или упълномощени от него длъжностни лица;
(2) Във връзка с изпълнение на функциите им по тази наредба, контролните органи по ал. 1 имат право:
1. на свободен достъп до строежите и съоръженията по време на извършване на строителните и монтажни работи;
2. да изискват всички необходими за проверките документи, данни, легитимация, писмени справки и обяснения от длъжностните лица в администрации, от участниците в строителството, от лицата на строежа, от специализираните контролни органи и дружества.
(3) Средствата, набрани от отчисления в размер на 50 на сто от събраните по тази наредба приходи за общинския бюджет, представляващи такси, цени на услуги, глоби и имуществени санкции се разходват само за изграждане и поддържане на пътната и техническата инфраструктура, собственост на общината, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от съответните дирекции на общината при условия и по ред, определен с наредба на Общински съвет - Варна.


ГЛАВА ПЕТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Наказва се с глоба от 1000 до 5000 лева, ако по друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание – участник в строителството, който:
1. извършва, разпореди или допусне извършването на прокопаване по тази наредба, без да уведоми за това община Варна и без за това да е издадено разрешение по чл. 2 и чл. 3 от настоящата наредба;
2. не изпълни писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на неговата компетентност;
3. не осигури достъп, не представи необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществяваното от него прокопаване по тази наредба в срока, определен от органите на общината.
Чл. 17.  За други нарушения по тази наредба, както и на решенията и предписанията, основани на нея, наказанието е глоба от 500 до 1000 лева, ако в друг нормативен акт не е предвидено по-тежко наказание.
Чл. 18. Ако нарушението по чл. 16 и по чл. 17 бъде продължено, след като е констатирано с акт или, ако в срока за издаване на наказателното постановление бъде извършено друго нарушение от същото лице, наказанието е глоба от 3000 до 5000 лева, независимо от наказанието по първото нарушение.
Чл. 19 (1)  Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице налага имуществена санкция в размер от 10 000 до 50 000 лева на юридическо лице или едноличен търговец, както следва:
1.    възложител на прокопаване, за което не е подало уведомление;
2.    възложител на прокопаване, не изпълнил писмено предписание или нареждане на контролен орган по тази наредба, издадено в рамките на  неговата компетентност;
3.    възложител, който не осигури достъп или не се представят необходимите документи, данни, легитимация и писмени справки на контролните органи;
4. възложител, който не извърши възстановителните работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди на общинско имущество във връзка с осъществявани от него СМР по тази наредба в срока, определен от органите на общината.
(2) Санкциите по ал. 1 се налагат по реда на чл. 20 и 21 от наредбата.
Чл. 20 (1)  Установяването на нарушения по тази наредба, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2)  Актовете за установяване на нарушенията по тази наредба се съставят от упълномощени длъжностни лица общинска администрация.
Чл. 21. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1  Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2, вр. чл. 22, ал. 4 и сл. от ЗМСМА, както и на основание чл. 71, 72 от ЗУТ.
§ 2  В Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги се правят следните изменения и допълнения:
Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за ремонт и реконструкция на ВиК мрежи, електронни съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура:
Цена на услугата на база дължина на трасето L в метри:
А. L £ 100 м – 100 лв.
Б. 100 м < L £ 500 м – 250 лв.
В. 500 м < L£ 1000 м – 400 лв.
Г. L > 1000 м – 600 лв.
Разглеждане, съгласуване и одобряване на проекти за нови ВиК мрежи, електронни съобщителни, електрически, топлопроводни, газопроводни, нефтопроводни и други мрежи на техническата инфраструктура:
За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост  – 1.00 лв./м’, но не по малко от 50 лв;
За общи мрежи и съоръжения и останалите видове сградни отклонения – 5.00 лв./м’, но не по малко от 100 лв;

За съставяне на протокол и издаване на разрешение за засипване на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, съгласно чл. 74, ал. 2 от  ЗУТ:
За сградни отклонения, които се изпълняват от и за сметка на възложителя на основния строеж, който се захранва и остават негова собственост – 1,00 лв./м’, но не по малко от 50 лв.;
За общи мрежи и съоръжения – 5,00 лв./м’, но не по малко от 100 лв.
         
   

ПРЕДХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Цени за определяне на депозита

1. Възстановяване на асфалтова настилка – 110 лв./кв.м
2. Възстановяване на тротоар от базалтови плочи – 40 лв./кв.м
3. Възстановяване на настилка от плочи на тревна фуга – 25 лв./кв.м
4. Възстановяване на бетонов бордюр – 25 лв./м
5. Възстановяване на зелени площи – 20 лв./кв.м

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии