Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

Кога се налага възбрана върху недвижим имот на длъжника ? Последици

Преди да се навлезе в конкретната тематика за възбраната, е нужно да се знаят някои общи положения.

 

Възбраната е една от обезпечителните мерки, заедно със запора на движими вещи, запора върху вземания на длъжника и някои други подходящи мерки, определени от съда.

 

Чрез тях се обезпечава изпълнението на парични вземания (притезания), в противен случай има опастност съдия-изпълнителят да не открие в деня на изпълнението,  никакви вещи или изобщо каквито и да е права на длъжника, с които да бъде удовлетворено вземането (притезанието) на взискателя.

 

При липсата на обезпечителни мерки, длъжникът може да поврежда, унищожава или укрива вещи; да погасява по давност неупражнени права; симулативно или измамно да прехвърля имуществени права с цел да осуети изпълнението върху тях.

 

Обобщено казано, обезпечителните мерки защитават кредитора (взискателя), от небрежното или умишлено поведение на длъжника.

 

А сега по-конкретно към темата за възбраната.

 

Възбраната е разпореждане на съдия-изпълнителя, с което определена недвижима вещ (недвижим имот) на длъжника се предназначава за принудително удовлетворяване на взискателя, като се забранява на длъжника да се разпорежда с нея, и тя се предава на самият длъжник или на трето лице, за да я пази, докато бъде продадена.

Възбраната като способ (мярка), цели да обезпечи успешният изход на  изпълнението на парични вземания (притезания) върху недвижим имот, като запази физическата цялост на имота, както и принадлежността му към имуществото на длъжника (да не бъде продаден, дарен, прехвърлен).

 

За да бъде наложена възбрана върху недвижим имот на длъжника са нужни две предпоставки:

 

Първо: Да е налице започнал изпълнителен процес.

Второ: Да е налице секвертируемост на недвижимият имот-тоест закона да позволява принудителна продажба на този имот. Недопустима е възбрана върху несеквертируем имот.

 

Тук се налага да направя едно уточнение, кой имот е несеквертируем-тоест, имот който не може да бъде продаван принудително според закона.

 

Несеквертируем имот е жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него. Ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава.

 

Но тя може да бъде продадена ако отговаря на условието: отделните етажи или части от етажи, да могат да се използват самостоятелно, без значителни преустройства и без неудобства по-големи от обикновените. В противен случай върху надвишаващата част не може да бъде наложена възбрана.

 

За да се счита възбраната за наложена, е нужно:

 

Първо: Да се връчи на длъжника призовка за доброволно изпълнение с точно посочване на възбранения имот.

Второ: Да се впише от съдията по вписванията, в чийто район имотът се намира, писмото на съдия-изпълнителя, с което той налага възбраната. Вписването цели да оповести на трети лица, наложената възбрана. Като третите лица могат да бъдат примерно хора с намерение да купуват същият имот.

 

Възбраната дава правомощие на съдия-изпълнителя да продаде възбранения имот на публична продан, както и да извършва до продажбата управителни действия спрямо него, като спазва законовите разпоредби.

 

От друга страна възбраната задължава длъжника да не извършва действия на разпореждане с възбранения имот, както и да не изменя, поврежда или унищожава имота. Трябва да се подчертае, че тези задължения се пораждат за длъжника от  деня на призовката, макар и възбраната да не е още вписана в съответната Агенция по вписвания. Нарушаването на тия задължения е въздигнато в престъпление.

 

В заключение ще ви поясня последиците на възбраната спрямо трети лица.

 

Ако длъжникът, предприеме действия на разпореждане с възбранения имот в полза на трето лице, то трябва да се знае, че тези разпореждания са недействителни.

 

Щом веднъж възбраната е вписана, всякакви разпореждания на длъжника с имота са недействителни. Без значение дали третото лице е знаело за възбраната или не е знаело, без значение  дали, е придобило възбранения имот от длъжника възмездно или безвъзмездно или дали е получило владение на имота.

 

Трети лица(купувачи и др.), трябва да знаят, че когато възбраната е вписана, длъжникът все още може да не е получил призовка и да не знае за нея, но и в този случай всякакви негови действия на разпореждане с имота са недействителни.

 

След вписване на възбраната, дори съдебна спогодба между взискател и длъжник е недействителна.

 

Накрая ще си позволя един съвет към купувачите на недвижими имоти. Винаги преди да сключите сделка, проверявайте дали няма наложена възбрана върху имота.

Петко Литов

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна

Железов: 2012-06-16 14:27:32 |

Ако един съдия-изпълнител е наложил възбрана в полза на един или няколко взискателя, то може ли друг съдия-изпълнител да наложи също възбрана в полза на друг взискател и да продаде недвижимата собственост в негова полза. Ако втория съдия-изпълнител не е наложил възбрана може ли той да продаде на търг имота, за който вече има възбрана от първия съдия-изпълнител?

николова: 2012-06-16 14:27:32 |

Здравейте!Имам следния въпрос.Дължа пари на частно лице.В момента ми е направил възбрана на имота ми.Какво значи възбрана? Моля обяснете ми го малко по на достъпен език,защото нищо не разбирам!Има ли някакъв срок в който трябва да му върна парите?Той има ли право да ми продаде имота ,ако до определен срок не му се издължа?Въобще какво се случва от тук насетне с моя имот?

Галин Ненов: 2012-06-16 14:27:32 |

Здравейте! Значи, ефектът на възбраната е от вписването й. Ако имота е продаден преди възбраната да е вписана или дори още преди самата обезпечителна заповед да е била издадена, т.е. при висящ процес досежно искането за издаване на обезпечителна заповед, няма как да Ви послужи същата след издаването й, тъй като имота вече не е в патриомониума на лицето, а е продаден/дарен и пр. на трето лице. За Вас остава възможността да атакувате разпоредителната сделка- нищожност, унищожаемост, и в конкретния случай- чл. 135 от ЗЗД/Павлов иск/.

Гергана: 2012-06-16 14:27:32 |

Здравейте колеги, имам следният въпрос. Възбраната върху недвижим имот следва имота или собственика на имота? В случая съм изискал възбрана от съда, но в хода на делото, длъжника е продал имота на друго лице преди издаване на заповедта. Ако получа заповедта, тази възбрана ще следва имота или собственика? Размерът на вземането е 300 000 лв, по договор за строителство, по който не е разплатена изградената сграда. разполагам с всички документи касаещи изпълнението на строитеството. По време на делото длъжника е продал сградата на друг. В момента имам уважена молба за издаване на възбрана върху имота. Ако издам същата при така променения собственик, няма ли да се направи възражение, че вече не е собственик и да не може да се наложи възбраната? Много благодаря!

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии