Порталът за имоти, строителство и обзавеждане на Варна и областта

« Обратно в статии

БЪЛГАРИЯ: Айдемирска низина

Айдемирска низина е крайдунавска низина в източната част на Дунавската хълмиста равнина, между Ветренския рид и Силистра. Образувана е от речни наноси. Заблатена в миналото, отводнена и оградена с диги откъм Дунав – височина на речното ниво 3 – 4 м. Площ около 35 км2, дължина 16,7 км.

 
 
В югоизточната част на Айдемирската низина е езерото Сребърна – поддържан резерват „Сребърна” в Списъка на влажните зони с международно значение и в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО.
 
 
Умереноконтинентален климат. Наносни и блатни почви. Ксеротермни остатъчни гори (космат дъб, цер, келяв габър, липа, горун, върба), степна и водна растителност (власатка, садина, белизма, тръстика, папур и др.).
 
 
Степна фауна, гнездящи птици (къдроглав пеликан и блестящ ибис, лопатарка, чапла, сива гъска, патица, потапница, тръстиков блатар и др.). Отглеждат се зърнени и технически култури. 
 

Гласувай за статията Имот Днес - Порталът за имоти Варна
    

    

КоментирайАз не съм бот  


« Обратно в статии